Ägare Ägare

Beskrivning över äldre bebyggelse i Ljungby Socken

 1974/75 gjorde Ljungby Hembygdsförening en inventering av gamla byggnader s.k. Torpinventeringen. Därigenom fick man en katalog som var uppställd byvis. Den har legat till grund för den beskrivning av äldre bebyggelse som här återges.

 Den andra viktiga källan har varit det muntliga berättandet från ett stort antal minnesgoda personer i socknen. Utan deras välvilliga medverkan hade det inte gått att få fram och levandegöra något om de människor som bodde i byarna i början av det 19de århundradet.

 Här måste dock lämnas en reservation för mindre felaktigheter som kan förekomma i ramställningen och som kan ha orsakats av minnesluckor eller av brister i källmaterialet. Det har inte gått att kontrollera alla uppgifter.

 Kyrkans församlingsböcker från äldre tid och handlingar på lantmäterikontoret och i länsmuseet i Kalmar har lämnat viktiga uppgifetr. Övriga källor har varit mantalslängder samt ”Gods och gårdar” (1939) och ”Sveriges bebyggelse” (1959).

 Samhällsbebyggelsen i Ljungbyholm, Trekanten och Vassmolösa har inte medtagits, eftersom detn kommer att behandlas i ett annat skriftligt arbete.

 Beskrivningen gör inte anspråk på att vara fullständig, så det finns grund för vidare forskning. Det har ansetts viktigt att samla uppgifterna, medan de som fortfarande minns och som kan tillföra ytterligare uppgifter.

Ljungbyholm 1989.

Home Ljungby Hemman 1855 Tomtmark Ägare